NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 maja 2018

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referenta  ds. płac w Dziale Finansowo-Księgowym

 1. Wymagania formalne
  a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
  b) Wykształcenie średnie lub wyższe.
  UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
 2. Wymagania dodatkowe
  a) Znajomość:
  - przepisów z zakresu finansów publicznych;
  - przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
  - Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r.;
  - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ;
  - przepisów Kodeksu Pracy;
  - Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  - Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ;
  - Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  - przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej.
  b)Obsługa komputera w zakresie:
  - programu Płatnik;
  - programu Kadry-Płace R II
  - biegłej znajomości programów z pakietu MS Office.
  c) Umiejętność pracy w zespole.
  d) Samodzielność.
  e) Odpowiedzialność.
  f) Lojalność.
  g) Dokładność i sumienność.
  h) Operatywność oraz odporność na stres.
  i) Wysoka kultura osobista.
  Uwaga: przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
  a) Sporządzanie list płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń, zasiłków ZUS, potrącenia, umowy zlecenia,
  b) Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.
  c) Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS.
  d) Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i ich rodzin do ubezpieczeń,
  e) Sporządzanie informacji o dochodach PIT-11,
  f) Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
  g) Prowadzenie kasy SM w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych,
  h) Pobieranie,wydawanie,rozliczanie druków ściśłego zarachowania (czeki, kwitariusze),
  h) Prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z ZFŚS,
  i) Prowadzenie "Ewidencji sprzętu Straży Miejskiej",
 4. Warunki pracy i płacy:
  a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
  b) 40 godz. tygodniowo.
 5. Wymagane dokumenty:
  a) List motywacyjny
  b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego,
  c)Kwestionariusz osobowy 
  d) Dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).
  e) Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia).
  f) Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe (kserokopia).
  g) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z póź. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
  h) Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Straż Miejska w Olsztynie 10-959 Olsztyn ul. al.J. Piłsudskiego 11/17 Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze " - w terminie do dnia 24.05.2018 r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne (formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani przez stronę internetową Straży Miejskiej w Olsztynie . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Straży Miejskiej w Olsztynie.

7. Ilość etatów
1 etat.

 

 

Olsztyn, 14.05.2018 r.

                                            Komendant           
                                                Straży Miejskiej w Olsztynie
                                                Jarosław Lipiński     

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-14
Data publikacji:2018-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Rudziewicz
Liczba odwiedzin:426