Podsumowaliśmy 2018 rok

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 lutego 2019

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Olsztynie za rok 2018- Wybrane dane

 

Realizując, zadania przewidziane w ustawie o strażach gminnych i miejskich oraz prawa miejscowego, olsztyńscy strażnicy miejscy w okresie od stycznia do grudnia ubiegłego roku podjęli ogółem 28 371 interwencji.

W 2018 roku Dyżurny Straży Miejskiej przyjął  17561 zgłoszeń od mieszkańców Olsztyna, co stanowi wzrost w porównaniu do 2017 r o 533 zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły głównie utrzymania czystości i  porządku w mieście, zakłócania porządku publicznego i  bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pozostałych sprawach dominowały zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego trzymania zwierząt, uszkodzeń nawierzchni dróg, awarii występujących w urządzeniach sieci komunalnych i w budynkach oraz osób potrzebujących natychmiastowej pomocy.

1. BEZPIECZEŃSTWO

 W trakcie pełnienia służby patrolowej, olsztyńscy strażnicy miejscy w roku 2018 zatrzymali na gorącym uczynku 96 sprawców, którzy popełnili czyny zabronione min:
- 6 sprawców kradzieży mienia,
- 11 sprawców zniszczenia mienia,
- 4 sprawców rozboju,
- 5 sprawców włamania,
- 15 sprawców pobicia,
- 15 sprawców prowadzących  pojazdy w stanie nietrzeźwym,
- 3 sprawców  naruszenia nietykalności cielesnej
- 9 sprawców posiadających narkotyki,
- 20 osób poszukiwanych listami gończymi,
- 3 sprawców gróźb karalnych
- 5 osób nieletnie pod wpływem alkoholu
Bezpieczeństwo to także ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Każdego roku strażnicy kilkadziesiąt razy udzielają pomocy poszkodowanym w zakresie pierwszej pomocy medycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu ratowniczego m.in. PSP-R1. W 2018 r. udzielono pomocy 59 osobom.
 

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na przestrzeni 2018 r. strażnicy miejscy, podobnie jak w poprzednich latach, podejmowali bardzo dużo interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych. Tego rodzaju zachowania, pomimo coraz mniejszego przyzwolenia społecznego, są dość powszechne. Wpływają one negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, budzą szczególny niepokój mieszkańców i niestety, często związane są z innymi naruszeniami prawa. W związku z powyższym, nasza działalność ukierunkowana była na  eliminowanie tego zjawiska. Był to jeden z najważniejszych priorytetów. Strażnicy miejscy w 2018 r. podjęli 3098 interwencji wobec osób spożywających alkohol w miejscu zabronionym oraz doprowadzili  2424 osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsc zamieszkania­, które dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu i zdrowiu.

3. DZIAŁANIA WOBEC OSÓB BEZDOMNYCH

 W 2018 r. Dyżurny Straży Miejskiej przyjął od mieszkańców  Olsztyna 1394 zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych. 1259 osób bezdomnych będących w upojeniu alkoholowym zostało przekazanych do izby wytrzeźwień, 81 bezdomnych (wzrost o 37%) zostało przekazanych do schroniska, 16 bezdomnych do PDOZ KMP Policji  i 24 bezdomnych dla pogotowia ratunkowego, pozostałe  osoby bezdomne nie potrzebowały pomocy. Straż Miejska wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w okresie jesienno – zimowo - wiosennym każdego roku dokonuje szczegółowej kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych na terenie miasta Olsztyna. Wspólnie odbyliśmy 45 wspólnych patroli. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Caritas i od dwóch lat od miesiąca listopada do marca  wspólnie  z wolontariuszami, trzy razy w tygodniu odwiedzamy miejsca przebywania osób bezdomnych, oferując ciepły posiłek i odzież.

4. CZYSTE MIASTO

Turystyczny charakter Olsztyna i duże tereny rekreacyjne powodują konieczność szczególnej dbałości o estetykę i czystość miasta. W zakresie czynności wykonywanych przez strażników miejskich wchodziła kontrola: stanu czystości ulic, chodników, posesji; przestrzegania warunków zimowego utrzymania; respektowania przepisów dotyczących gromadzenia odpadów stałych i ciekłych na posesjach. Strażnicy w 2018 r. przekazali do różnych instytucji i podmiotów 1860 spraw porządkowych. Ponadto podjęto 2145 interwencji w stosunku do osób zanieczyszczających lub zaśmiecających miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec oraz niszczących roślinność. W 2018 r. strażnicy  wzmożyli także kontrole budów i terenów przyległych, pod kątem zanieczyszczenia jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z takich budów. Ogółem przeprowadzono  151 takich kontroli.

5. SPALANIE ODPADÓW

Spalanie  odpadów, a co za tym idzie zanieczyszczenie środowiska  to poważny problem, z którym boryka się również miasto Olsztyn. Coraz większa świadomość społeczna dotycząca szkodliwości spalania odpadów powoduje że w społeczeństwie nie ma zgody na takie zachowania. Praktyka spalania odpadów jest niestety ciągle popularna.  Straż Miejska w Olsztynie podejmuje zdecydowane działania mające przeciwdziałać temu zjawisku. W 2018 roku przeprowadziliśmy 689 takich kontroli (wzrost o 250% w stosunku do roku 2017).  

6. WRAKI

W 2018 r. strażnicy na podstawie art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym wydali  13 ( w 2017 r. 6) dyspozycji usunięcia pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazywał, że są nieużytkowane. Ponadto w trakcie czynności doprowadzili do usunięcia przez właścicieli 96 wraków pojazdów pozostawionych na terenie miasta Olsztyna.

7. ZABEZPIECZENIE IMPREZ NA TERENIE MIASTA

W Olsztynie, z uwagi na szczególny charakter miasta, w minionym roku zorganizowanych zostało szereg imprez o charakterze masowym. W każdej z nich uczestniczyli strażnicy miejscy, dbając o przestrzeganie spokoju i porządku publicznego przez zgromadzone tam osoby oraz czuwając nad ich bezpieczeństwem. Ogółem wzięto udział w  62 zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i innych oraz 39 zgromadzeń. Dodatkowo w okresie letnim zabezpieczano imprezy organizowane w ramach  Olsztyńskiego Lata Artystycznego które odbywały  się na Starym Mieście.

8. PROFILAKTYKA

W 2018 roku  Straż Miejska położyła szczególny nacisk na profilaktykę. Zajmuje się nią osoba merytorycznie przygotowana, wyodrębniona ze struktur Straży. Przeprowadzono 225 pogadanek na temat bezpieczeństwa w szkołach podstawowych, średnich, gimnazjach  i przedszkolach na terenie Olsztyna. W pogadankach udział wzięło 8355 uczniów i 380 przedszkolaków. Działania profilaktyczne  prowadzilismy również w Multikinie (Galeria Warmińska), domach kultury czy świetlicach terapeutycznych. Wzięło w nich udział 664 osoby. W 2018 roku strażnicy uczestniczyli w 16 festynach organizowanych m.in. przez Urząd Miasta Olsztyna, Rady Osiedla, placówki edukacyjne, parafie. Założeniem wszystkich festynów była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna. Były to festyny takie jak: „Bezpieczny Olsztyn”, „Dni Bajki- festyn służb”,  ,, Bezpieczni Ja, Ty i My”, ,,Festyny rodzinne” ,,Magiczny Park Jakubowo”, „Jem owoce piję mleko”  i inne.

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Straż Miejska w Olsztynie
Data utworzenia:2019-02-28
Data publikacji:2019-02-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dagmara Szałczyńska
Liczba odwiedzin:488