Nabór na stanowisko inspektora ochrony danych 1/2 etatu

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 sierpnia 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE
          NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE    
           INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
½ etatu
 
 
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie i staż pracy - wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowany kierunek wykształcenia – prawo, administracja, informatyka) – staż pracy 3 lata
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych:
                1.znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
                2.Ustawy z dn.14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  ( Dz. U. 2019 poz. 125)
                3. Ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz.1000).
 • wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań, o których mowa w art. 39 RODO,
 • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.)
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:
                - kodeksu postępowania administracyjnego,
                - ustawy o pracownikach samorządowych,
                - ustawy o strażach gminnych/miejskich,
                - znajomość instrukcji kancelaryjnej.
 • dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, samodzielność i zaangażowanie,
 • umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
czynności wynikające z Rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych m.in.:
1.  informowanie administratora i pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie,
2. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, a w ramach tego zadania kompleksowe prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.
3. nadzór nad poprawnością przetwarzania danych osobowych.
4. przygotowanie projektów i aktualizacja obowiązujących w Straży Miejskiej dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych w oparciu o aktualne przepisy prawa w tym zakresie. Konsultowanie z prawnikiem przygotowanych wzorów dokumentów, umów.
5. współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych w celu zapewnienia Bezpieczeństwa i zgodności z zasadami ochrony danych stosowanych rozwiązań informatycznych,
6. przygotowanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
7. prowadzenie działań zwiększających świadomość na temat ochrony danych, w tym szkolenie pracowników,
8. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, które dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw  przysługujących im na mocy Rozporządzenia RODO,
9. prowadzenie korespondencji w obszarze ochrony danych,
 
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
               - list motywacyjny,
                - CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej ( okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska),
                - kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
               - kopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
               - podpisane oświadczenie o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Straż Miejską                  
               w Olsztynie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 poz. 1000 ) o ochronie danych osobowych,
               - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,
               - o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach osobiście (w sekretariacie) lub pocztą na adres:
Straż Miejska
Al. J. Piłsudskiego 11/17
10-959 Olsztyn
Z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Inspektora Danych Osobowych”  w terminie do dnia 06.09.2019  r. do godz. 15.15
 
W przypadku złożenia koperty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Straży Miejskiej w Olsztynie.
Oferty składane w formie elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na stronie Internetowej Urzędu Miasta,
Straży Miejskiej w Olsztynie www.strazmiejska.olsztyn.pl  oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej
w Olsztynie ul. Al. J. Piłsudskiego 11/17
 
 
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska  w Olsztynie Al. J. Piłsudskiego 11/17;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@strazmiejska.olsztyn.pl tel. (089) 521-16-30 w. 41;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
                        Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie
              Jarosław Lipiński

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Straż Miejska w Olsztynie
Data utworzenia:2019-08-13
Data publikacji:2019-08-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dagmara Szałczyńska
Liczba odwiedzin:319