Nabór na strażnika miejskiego- aplikanta

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 października 2019

OGŁOSZENIE  

 STRAŻ MIEJSKA w Olsztynie
   ul. J. Piłsudskiego 11/17
10-959 Olsztyn

   organizuje nabór do pracy
    na wolne stanowisko  STRAŻNIKA MIEJSKIEGO - APLIKANTA

Do zadań Aplikanta (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należeć będzie ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych wraz z pozostałymi zadaniami określonymi w art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U.  2018 poz. 928 )

 1. Wymagania niezbędne:
  -    posiada obywatelstwo polskie,
  -    ukończone 21 lat,
  -    korzystanie z pełni praw publicznych,
  -    wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
  -    nienaganna opinia,
  -    sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  -    niekaralność sądowa (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za - ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  -    uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Preferencje dodatkowe:
  -    wykształcenie wyższe (informatyka, administracja, pedagogika, resocjalizacja),
  -    doświadczenie w służbach mundurowych,
  -    zamieszkanie na terenie miasta Olsztyna,
  -    odporność na stres, dyspozycyjność,
  -    dobra znajomość topografii Miasta Olsztyna,
  -    aktywność sportowa ,
  -    posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi,
  -    posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień przydatnych w pracy na stanowisku
  strażnika miejskiego,
 3. Warunki pracy:
               - służba patrolowa w terenie,
               - praca na pełny etat w systemie zmianowym, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie w Sekretariacie Straży Miejskiej w Olsztynie przy ul. Al. J. Piłsudskiego 11/17 następujących dokumentów:

1.    CV,
2.    list motywacyjny,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy, ,
4.    kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ( świadectwo, dyplom),
5.    podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:
      „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Olsztynie zawartych w ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  ( Dz. U. 2018 poz. 1000 ) o ochronie danych osobowych,
6.   oświadczenie o niekaralności za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Uwaga! Oferty nie zawierające własnoręcznego podpisu pod dokumentami (CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, oświadczenia) nie będą rozpatrywane.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę
- wynagrodzenie  zasadnicze dla osób nowo zatrudnionych 3100 zł brutto
- dodatek za staż pracy
- ,,trzynastą pensję”
- możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska  w Olsztynie Al. J. Piłsudskiego 11/17;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@strazmiejska.olsztyn.pl tel. (089) 521-16-30 w. 41;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Komplet dokumentów  należy złożyć w Sekretariacie  Straży Miejskiej w Olsztynie (pok. nr. 5) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ”Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego (Aplikanta )” w terminie do 15.10.2019 r. do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Informuje się o obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość ( dowód osobisty) do wglądu, podczas każdego etapu procedury rekrutacyjnej.

Wszystkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na stronie  internetowej: Urzędu Miasta,  Straży Miejskiej w Olsztynie www.strazmiejska.olsztyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Olsztynie ul. Al. J. Piłsudskiego 11/17.

Dodatkowe informacje; tel. (89) 521-16-44   

 

                                                              
                                                       Komendant
                                                          Straży Miejskiej w Olsztynie
                                                                                    Jarosław Lipiński                          

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Straż Miejska w Olsztynie
Data utworzenia:2019-10-02
Data publikacji:2019-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dagmara Szałczyńska
Liczba odwiedzin:1492