PRZETARG Z OGŁOSZENIEM O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ ORAZ MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH nr sprawy SM.3401.1.2020

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 marca 2020


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Olsztynie jest Komendant Straży Miejskiej ul. Piłsudskiego 11/17 10-959 Olsztyn
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Straży Miejskiej w Olsztynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej za pomocą adresu iod@strazmiejska.olsztyn.pl, tel. 89-521-16-30 wew. 41
 3. Administrator danych osobowych – Komendant Straży Miejskiej – Straż Miejska w Olsztynie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie złożonej oferty oraz ewentualnie zawartej umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, wskazanej w pkt 3.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Strażą Miejską w Olsztynie, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie.
  • każda osoba oraz podmiot zainteresowany przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
   są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  •  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Miejskiej w Olsztynie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi złożona oferta.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-04
Data publikacji:2020-03-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Sidor
Liczba odwiedzin:682